Privacy & Voorwaarden

SuperMannetje and ICAN worden hieronder verder genoemd als OFOTO. (het zijn beide handelsnamen van Ofoto.nl – Ray van Schaffelaar)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

OFOTO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt.

OFOTO kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM OFOTO GEGEVENS NODIG HEEFT

OFOTO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan OFOTO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG OFOTO GEGEVENS BEWAART

OFOTO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OFOTO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van OFOTO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ofoto.nl . OFOTO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

OFOTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OFOTO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@ofoto.nl. OFOTO is een website van Ray van Schaffelaar. OFOTO is als volgt te bereiken:

Postadres: Burg. de Kievietstraat 58 – 1111GP Diemen.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34221877

Telefoon: 0627172206

E-mailadres: info@ofoto.nl

==========================ENGLISH=============================


PHOTO CONTESTS (with a charity purpose): the rules and rights

When you participate in OFOTO photo contests and upload your photos, we take care of the following:

 • Your photos are made by you! You own the rights; you are responsible for your uploaded contect. OFOTO is not responsible for possible claims of other parties;
 • You are 18 years or older.
 • Your photos are deleted from all our systems after closing a photo contest and having a winner;
 • When your photo wins, it will be visible on our website (ofoto.nl);
 • When participating a photocontest you agree we share your photo on instagram and other social media, allways metionning your @instagram-name (or other social media address name) and/or personal name;
 • Your photos are safe with us and will never (!) be used for other purposes;
 • When you participate in a photocontest you will pay a fee of € 2,50 per photo. You can participate each contest with as much photos as you want. Every photocontest has a donation party, a charity purpose. The winner of the photo contest receives 45% of the total amount of money collected at the closing of a contest, the charity sponsor taker will receive 30% of the total amount of collected money.
 • The prices (for winner and charity institution will be paid via PayPal or bank within one week after the winner is proclaimed. We will contact the winner for his/her paypal or bank acoount specifications, to make a payment.
 • Our team of photographers/publishers chooses one winner per contest. No discussion about this afterwards possible. No restitution of paid fees is possible;
 • Your uploaded photos may not exceed 4MB per photo. Otherwise they are rejected; You are allowed to add a tiny (not screeming) watermark to your photo at the right or left bottom corner of the photo.
 • When you upload (for example) 10 photos, but make a payment for 1 photo, we will use your first uploaded photo for the contest;
 • Every order has a maximum of 10 photos, but you are allowed to place as much orders as you want per contest.
 • Entry prices can be subject to change due to transaction commission increases.
 • Photos containing other subjects than the theme of the contest or pornographic material, will be rejected.

PERSONAL DATA PROCESSED
OFOTO may process personal data about you, because you use the services of, and / or because you provide this information yourself when filling out a contact form on the website.
OFOTO can process the following personal data: – Your first and last name – Your address – Your telephone number – Your e-mail address – Your IP address
WHY OFOTO DATA NEEDS
OFOTO processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by mail) if you can not be reached by telephone. In addition, OFOTO can use your personal data in the context of carrying out a contract of engagement concluded with you, usually consisting of legal services.
HOW LONG OFOTO DATA ARE SAVED
OFOTO does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be stored for longer than a year if no agreement is reached with you.
SHARE WITH OTHERS
OFOTO will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.
CREATE WEBSITE VISIT
General visit data is kept on the OFOTO website, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analyzes of visitor and click behavior on the website. uses this information to improve the functioning of the website. These data are anonymised as much as possible and are not provided to third parties.
SEE, CUSTOMIZE OR REMOVAL DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to info@ofoto.nl. OFOTO will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.
TO SECURE
OFOTO takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The OFOTO website uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, or if you would like more information about the security of collected personal data, please contact us at info@ofoto.nl. OFOTO is a website of Ray van Schaffelaar. OFOTO can be reached as follows:
Postal address: Burg. the Kievietstraat 58 – 1111GP Diemen.
Registration number of the Trade Register Chamber of Commerce: 34221877
Telephone: 0627172206
E-mail address: info@ofoto.nl